Regulamin korzystania ze strony internetowej www.farmacja.hr

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem farmacja.hr (dalej jako „Strona internetowa”).
 2. Strona internetowa jest własnością spółki HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Józefowie, przy ul. Piaskowa 52, kod pocztowy: 05-420 Józefów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej. M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743747, NIP 532-207-88-90, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN; wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 19948 (dalej jako „Spółka”).
 3. Spółka prowadzi Stronę internetową w celu umożliwienia kandydatom i pracodawcom (dalej łącznie jako „Użytkownicy”) przeglądania ofert pracy, umieszczenia swojego CV w bazie danych i aplikowania na stanowiska pracy oferowane za pośrednictwem Strony internetowej oraz powierzenia Spółce projektów związanych z rekrutacją.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Korzystanie z niniejszej strony oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Osoba niewyrażająca zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności powinna natychmiast opuścić Stronę internetową. Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do tej strony w każdej chwili i bez podania wyjaśnienia.

§2. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług dostępnych na Stronie internetowej, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet.
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet.
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Strony internetowej zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Spółka informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Spółka informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w § 2. pkt. 3 korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Spółka zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§3. Zasady korzystania ze Strony internetowej

 1. Strona internetowa nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem.
 2. Zabronione jest:
  • przesyłanie fałszywych informacji, np. dotyczących wykształcenia lub doświadczenia;
  • umieszczanie na Stronie internetowej stronie treści obelżywych, oszczerstw, gróźb, wulgaryzmów, treści nawołujących do przemocy czy nienawiści rasowej;
  • umieszczanie na Stronie internetowej treści lub materiałów mogących wpłynąć na sprawność jej działania, np. spamu ani wirusów czy też treści lub materiałów mogących modyfikować, kasować lub umieszczać niepożądane informacje na Stronie internetowej;
  • korzystanie przez Użytkowników z żadnych urządzeń czy oprogramowania w celu włamania, uszkodzenia czy wstrzymania działania strony lub podjęcia innych działań, mogących wpłynąć na jej funkcjonowanie.
 3. W przypadku naruszeń, o których mowa w § 3 pkt. 2, Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony internetowej wszelkich niepożądanych treści i materiałów oraz do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony. Ponadto osoba odpowiedzialna za naruszenie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w tym do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Spółkę.

§4. Korzystanie ze Strony internetowej przez pracodawców

 1. Pracodawca poszukujący pracowników do swojej apteki, może skorzystać z pośrednictwa Spółki.
 2. W celu nawiązania kontaktu ze Spółką, Pracodawca powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na Stronę internetową;
  • kliknąć w zakładkę „Dla pracodawcy”;
  • kliknąć opcję „Skontaktuj się z nami”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać dane obowiązkowe:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • nazwę firmy/dane apteki,
   • telefon kontaktowy,
   • treść wiadomości kierowanej do Spółki.
 1. Na wysłaną wiadomość Spółka odpowiada w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania formularza.

§5. Korzystanie ze Strony internetowej przez kandydatów

 1. Kandydat poszukujący pracy w aptece, może przeglądać oferty pracy (w zakładce „Oferty pracy”) umieszczone na Stronie internetowej przez pracodawców oraz przekazać Spółce swoje dane w celu przedstawienia ich pracodawcom (rekomendacja).
 2. W celu przekazania informacji przeznaczonych do rekomendacji, kandydat powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na Stronę internetową;
  • kliknąć w zakładkę „Dla kandydatów”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać dane obowiązkowe:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • stanowisko pracy,
   • preferowany wymiar czasu pracy,
   • preferowaną lokalizację,
   • życiorys (CV) w formie pliku elektronicznego;
   • fakultatywnie podać dodatkowe informacje o sobie;
   • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’y przy oświadczeniach o:
    • zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień,
    • zgodzie na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu realizacji procesów rekrutacyjnych obecnych oraz w przyszłości;
   • fakultatywnie zaznaczyć checkbox’y przy oświadczeniach o:
    • zgodzie na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
    • zgodzie na analizę danych dotyczących zachowań kandydata oraz podanych w formularzu danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł, w celu przedstawienia przez Spółkę indywidualnie dopasowanej oferty pracy (profilowanie),
    • zgodzie na wykorzystywanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (telemarketing).
   • kliknąć opcję „Wyślij”
 1. Kliknięcie opcji „Wyślij” jest równoznaczne z zawarciem przez kandydata umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Spółka będzie informowała kandydata o rezultatach rekomendacji za pomocą poczty elektronicznej.

§6. Rezygnacja z korzystania z usług

 1. Kandydat ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Spółkę i usunąć wprowadzone lub przesłane przez Stronę internetową dane, w tym dane osobowe.
 2. Rezygnacja z korzystania z usług jest możliwa poprzez kliknięcie w odpowiednie linki umieszczone na Stronie internetowej albo poprzez przesłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: iod@farmacja.net
 3. Rezygnacja z korzystania z usług jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez kandydata umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§7. Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub któregokolwiek z jej elementów, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres poczty elektronicznej,
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@farmacja.hr.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Spółkę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Spółka wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

 §8. Własność intelektualna Spółki

 1. Strona internetowa jest własnością Spółki. Spółka jest uprawniona do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie internetowej, w całości lub w części. Nazwa Strony internetowej, logo, zasady działania, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. – Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Spółki bez jej wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę wskazane są w Polityce prywatności.

§10.Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w funkcjonowaniu Strony internetowej.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłe informacje przekazane przez osoby trzecie, ani za straty lub szkody poniesione przez jakikolwiek podmiot polegający na informacjach udostępnionych za pośrednictwem strony lub wykorzystujący takie informacje.
 3. Spółka nie gwarantuje zainteresowania potencjalnego pracodawcy i powodzenia w procesie rekrutacji, jak również nie gwarantuje, że potencjalny kandydat będzie w stanie spełnić oczekiwania pracodawcy lub klienta.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Stronie internetowej co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie informację o zmianach otrzymają na adres e-mail kandydaci, którzy przesłali swoje dane w celu rekomendacji.
 3. Dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1/10/2018.