Praca dla magistra farmacji nie kończy się na aptece. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów dają szansę na podjęcie pracy w firmach farmaceutycznych, ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się kontrolą jakości leków i wielu innych zakładach pracy. Praca po farmacji często wymaga jednak ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Z pytaniem, co można robić po farmacji, zmagają się nie tylko absolwenci i studenci kierunku farmacja, ale także maturzyści. Aby jak najlepiej poznać środowisko farmaceutyczne i potencjalne miejsca pracy, warto odbyć praktyki i staże w aptekach, zakładach przemysłowych czy placówkach naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Co można robić po farmacji?

Magister farmacji, czyli absolwent studiów wyższych na kierunku farmacja, może podjąć pracę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwenci zainteresowani karierą naukową mogą rozważyć podjęcie studiów doktoranckich z zakresu nauk farmaceutycznych. Praca po farmacji daje ogromne możliwości rozwoju, zwłaszcza w polskich i zagranicznych firmach farmaceutycznych.

Praca dla farmaceutów w aptece

Praca dla technika farmaceutycznego i magistra farmacji w aptece ogólnodostępnej wygląda podobnie. Większe różnice widać w innych miejscach pracy. Do obowiązków farmaceuty, zatrudnionego w aptece, należy ochrona zdrowia publicznego, którą realizuje się poprzez świadczenie usług farmaceutycznych. Farmaceuta jest odpowiedzialny przede wszystkim za wydawanie i sporządzanie produktów leczniczych, ocenę ich jakości oraz udzielanie informacji i porad, dotyczących stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych to także jego praca. Farmaceuta, który zrealizował określony staż pracy w aptece, może starać się o objęcie funkcji kierownika, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Co po farmacji? Praca w firmie farmaceutycznej

W badaniach klinicznych zatrudnienie znajdują najczęściej lekarze, ale stroną formalną badań, tj. przygotowywaniem dokumentacji, koordynowaniem badań, współpracą z ośrodkami prowadzącymi badania, może zajmować się także farmaceuta. Praca w badaniach klinicznych wiąże się z wizytami w szpitalach i ośrodkach klinicznych. Jest to praca samodzielna, stresująca, wymagająca doskonałych umiejętności interpersonalnych, jednak daje duże możliwości rozwoju i awansu zawodowego.

Praca po farmacji możliwa jest także w firmach farmaceutycznych, prowadzących badania nad innowacyjnymi związkami chemicznymi, które w przyszłości mogą stać się kandydatami na leki. Firmy szukają pracowników w obszarze syntezy chemicznej, projektowania wspomaganego komputerowo oraz badań farmakologicznych.

Praca dla farmaceutów w rejestracji nowych leków

Magister farmacji może ubiegać się o pracę na stanowisku specjalisty ds. rejestracji i rozwoju nowych produktów leczniczych. Do jego obowiązków będzie należało nadzorowanie procesu rejestracji leków, w tym przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji czy monitorowanie zmian we właściwych przepisach. Pracodawcy oczekują od kandydatów doświadczenia w zakresie rejestracji produktów leczniczych, znajomości procedur rejestracyjnych oraz prawa farmaceutycznego. W zamian oferują wysokie zarobki i rozwój zawodowy.

Farmaceuta – praca naukowa

Praca dla magistra farmacji o charakterze naukowym możliwa jest w szkole wyższej lub instytutach polskiej akademii nauk. Zwykle pracę naukową rozpoczyna się od zapisania na studia doktoranckie. Praca w farmacji, zwłaszcza naukowa, wymaga podnoszenia kwalifikacji i ciągłego kształcenia się. Tytuł doktora nauk farmaceutycznych otwiera drogę do prawdziwej kariery naukowej i daje jeszcze większe możliwości uzyskania dotacji na badania i wynagrodzenie.

Farmacja – praca, zarobki

W zależności od miejsca pracy, magister farmacji może liczyć na wynagrodzenie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Najwyższe pensje oferują firmy farmaceutyczne. Wynagrodzenie jest uzależnione od stażu pracy, umiejętności i doświadczenia. Zależnie od specyfiki pracy, pracownicy mogą również liczyć na służbowy samochód, telefon czy prywatną opiekę medyczną. Mimo że praca dla technika farmaceutycznego nie niesie ze sobą takich wpływów i dodatków jak praca dla farmaceutów, oni również mogą znaleźć zatrudnienie w koncernach farmaceutycznych.