Polityka prywatności

Spółka Farmacja.hr ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

 

Farmacja.hr.

Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Piaskowej 52, 05-420 Józefów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743747, NIP 532-207-88-90 zwana w dalszej części Polityki Prywatności jako: „farmacja.hr” razem z powiązanymi spółkami krajowymi (zwanymi dalej łącznie „Grupą”) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

Farmacja.hr jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Maliszewskim można skontaktować się drogą mailową iod@farmacja.hr lub pisząc na adres ul. Patriotów 110/209; 04-844 Warszawa.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane.

 Aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wyszczególnionych poniżej, opartych na stosownych podstawach prawnych.

 

Realizacji procesów rekrutacyjnych w ramach naszego Formularza Kandydata i usług świadczonych w ramach niego – pośrednictwo w poszukiwaniu pracy wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • stanowisko;
 • województwo;
 • preferowana lokalizacja;
 • dane zawarte w CV;
 • dodatkowe informacje zawarte w odpowiednim polu.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, zarówno w ramach stosunku pracy jak i cywilnoprawnym – natomiast, jeżeli chodzi o dane nadmiarowe w ramach Kodeksu pracy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), która może zostać udzielona poprzez wysłanie do nas swojego CV/zapytania,

 

Realizacji procesów rekrutacyjnych w ramach oferty pracy na konkretne stanowisko, ale bez wskazanego pracodawcy (cicha rekrutacja), co wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • stanowisko;
 • województwo;
 • preferowana lokalizacja;
 • dane zawarte w CV.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia, zarówno w ramach stosunku pracy jak i cywilnoprawnym – natomiast, jeżeli chodzi o dane nadmiarowe w ramach Kodeksu pracy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), która może zostać udzielona poprzez wysłanie do nas swojego CV/zapytania.

 

W celu późniejszego przekazania Twoich danych osobowych, niezbędne będzie uzyskanie przez nas odpowiedniej zgody na takie działanie.

 

Realizacji programu „Poleć znajomego”

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. farmacja.hr dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, farmacja.hr ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

 

Rozpatrywanie reklamacji wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Przesyłanie powiadomień e-mail o działaniu i statusie naszych usług lub platformy wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko.
 • adres e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku przekazywania Ci informacji o czynnościach związanych z realizacją zamówień i usług, w celu poprawy ich jakości.

 

Przesyłanie wiadomości marketingowych w ramach świadczonych przez nas usług pośrednictwa pracy – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę.

 

Umożliwienie skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz;
 • w celach analitycznych i statystycznych, tj. prowadzenia statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Kontakt telefoniczny i SMS w ramach świadczonych przez nas usług pośrednictwa pracy – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Wystawienie faktury VAT i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • numer NIP/PESEL,
 • numer zamówienia.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP,
 • numer zamówienia.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

 

Archiwizacja i gromadzenie dowodów wymagają przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP,
 • numer zamówienia

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku posiadania dowodów na zaistnienie określonych faktów, czego mogą żądać od nas organy państwowe.

 

Analiza aktywności użytkowników Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • data i godzina odwiedzin Serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz.

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Serwisu.

 

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

 

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

 

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

Przeszukujemy naszą bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Na każdym etapie pośrednictwa w rekrutacji, przedstawianiu Ci ofert pracy i procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Farmacja.hr profilowanie kandydatów odbywa się przy udziale naszego pracownika, czyli nie dzieje się w sposób zautomatyzowany.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biur Farmacja.hr. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje. Weryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurach Farmacja.hr, ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interes farmacji.hr oraz jej klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych, na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

 

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Grupy. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 10 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami w celu ich usunięcia, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych.

 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe:

 • jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni przez klienta, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej).
 • podwykonawcom – może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym podwykonawcom w celu umożliwienia im świadczenia nam usług (np. usługa udostępnienia serwera dla naszej bazy danych, usługa medycyna pracy, etc.). Jeśli informacje mają być udostępniane, zawieramy z takim dostawcą usług pisemną umowę powierzenia, na podstawie której dostawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę powierzonych informacji.

 

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Przykładowo, transfer może wynikać z faktu, że nasi klienci zwracają się z prośbą o wyszukanie w naszej bazie kandydatów w związku z obsługiwanymi przez nie rekrutacjami. Transfer może także wynikać z tego, że klient lub dostawca jest zlokalizowany poza obszarem Unii Europejskiej. Nie jest wykluczone, że prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż kraj kandydata, ale to zawsze będzie taki kraj, który Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych albo podmiot, z którym została zawarta umowa taki poziom gwarantująca. W takich przypadkach dodatkowo zapewnimy kontraktowe i techniczne środki bezpieczeństwa, które zagwarantują należyty poziom ochrony Twoich danych. Lista krajów, o których mowa wyżej znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics, Remarketing Tag oraz Facebook Pixel przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych, akceptowanych przez Komisję Europejską.

Możecie uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Stosujemy odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami pod adresem iod@farmacja.hr

 

Jakie prawa mi przysługują?

Chcemy w zrozumiały i przejrzysty sposób, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do (zależnie od podstawy przetwarzania):

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj., kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz możliwość wyrażenia wobec niego sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: iod@farmacja.hr

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą.

Uprzedzamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń (zwłaszcza jeśli wiążą się z jego obsługą szczególne regulacje prawne), nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia od ręki. Jednak w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Twoje zgłoszenie. W szczególnych przypadkach możemy ten okres wydłużyć o kolejne dwa miesiące.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy mogę w późniejszym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak rozumieć, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od Farmacja.hr.

Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: iod@farmacja.hr

Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych osobowych?

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli farmacja.hr przetwarza je ze względu na swój prawnie usprawiedliwiony interes np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego.

 

Korzystanie z plików „cookies”

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
 • statystycznym,
 • przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 1. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 2. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 3. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 4. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 5. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 17 czerwca 2019 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej.