Kierownik w aptece ogólnodostępnej to, zaraz po właścicielu, najważniejsza osoba w placówce. Jego zadaniem jest, mówiąc dość oględnie, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania apteki w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa. W tym celu kierownik posiada ustawowo uregulowane obowiązki (o obowiązkach na stanowisku kierownika piszemy tutaj) oraz zarządza pracą zespołu, który ma za zadanie wspierać kierownika w jego działaniach. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi zatem spełniać wymogi formalne (aby w świetle prawa móc pełnić wspomniane obowiązki), ale i posiadać odpowiedni profil osobowościowy (aby móc odnieść sukces na polu menedżerskim).

Kwestie formalne

Kierownikiem apteki może zostać osoba, która ukończyła studia w szkole wyższej na kierunku farmacja i tym samym posiada tytuł magistra farmacji. Oprócz tego, kandydat musi posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu oraz odpowiedni staż pracy w aptece. Jeśli kandydat posiada specjalizację z zakresu farmacji, musi udokumentować zatrudnienie w aptece przez 3 lata. Jeżeli farmaceuta nie posiada specjalizacji, wtedy powinien mieć minimum 5 lat stażu pracy. Należy pamiętać, że brany jest pod uwagę czas faktycznie przepracowany na stanowisku magistra – pominięty zostanie więc okres przebywania na zasiłku chorobowym, świadczeniach rehabilitacyjnych, zasiłkach wyrównawczych, zasiłkach macierzyńskich, zasiłkach opiekuńczych, okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, okresy czasowej niezdolności do pracy, urlop wychowawczy oraz każdy inny przypadek faktycznego nieświadczenia usług farmaceutycznych w aptece.

Odpowiedni profil osobowościowy

O ile spełnienie wymogów formalnych, oprócz oczywiście dyplomu ukończenia studiów i uzyskania PWZ, jest stosunkowe łatwe (w końcu staż pracy zwiększa się proporcjonalnie do upływającego czasu), to posiadanie predyspozycji w zakresie zarządzania zespołem już nie jest tak oczywiste. Aby móc odnieść pełen sukces na stanowisku kierownika, ważne jest, aby:

  • posiadać zdolności intelektualne

Kandydat na stanowisko kierownicze powinien wykazywać się bystrością, powinien posiadać zdolności analityczne, które umożliwiłyby mu sprawne przeprowadzanie analiz i wyciąganie z nich wniosków. Co więcej, idealny kandydat powinien wykazywać się odpowiednią inteligencją werbalną – umiejętność posługiwania się językiem polskim, dopasowanie sposobu mówienia do sposobu mówienia rozmówcy i umiejętność aktywnego słuchania sprawią, że kierownik będzie potrafił porozumieć się z każdym typem rozmówcy, a jego współpracownicy będą czuli się wysłuchani.

  • umiejętnie nawiązywać i dbać o relacje z innymi

Kandydat na stanowisko kierownika apteki powinien potrafić umiejętnie wchodzić w relacje z innymi – w pierwszym kontakcie nie może być ani za bardzo wycofany (nieokazywanie swoich emocji i marsowa mina nie zachęcają do podjęcia rozmowy), ani zbyt otwarty. Jego emocje i humor nie mogą też negatywnie wpływać na pracę zespołu w aptece. 

Powinien być osobą świadomą swojej wartości, ale nieprzeceniającą jej (ciężko jest współpracować z osobą przekonaną o swojej nieomylności). Właściwa, zdrowa samoocena sprzyja również umiejętności przekonywania do swojej racji (nienarzucania jej), budowania właściwej argumentacji (właściwej, czyli dopasowanej do osoby, którą mamy zamiar przekonać, bo o ile do jednej osoby trafią argumenty twarde, dane, analizy, dla drugiej istotne okażą się argumenty miękkie, odwołanie do doświadczeń czy emocji). Zrównoważona samoocena wpływa również na chęć podejmowania decyzji i, co najbardziej istotne, brania za nią odpowiedzialności. 

Od kierownika apteki oczekuje się również, aby był osobą empatyczną, potrafił otworzyć się na potrzeby podwładnych, wysłuchać, a często też pomóc w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu kierownik apteki może być postrzegany jako cenny członek zespołu, nie tylko ze względu na formalną funkcję jaką pełni, ale przede wszystkim ze względu na swoje mądre i ‘ludzkie” podejście do pracy i współpracowników.

  • posiadać zdolności organizacyjne

Potencjalny kierownik powinien posiadać zdolności organizacyjne, bo w końcu jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy nie tylko swojej, ale też całej placówki. Powinien potrafić żonglować priorytetami, zajmować się tym, co jest najistotniejsze w danym momencie, nie odkładając przy tym pozostałych obowiązków na ostatnią chwilę. Powinien dbać o szczegóły, nie zatracając przy tym ogólnej wizji całego biznesu. Ważne jest również, aby miał przed sobą cel, do którego chce dążyć. Chęć i dbałość o osiągnięcie założonych wyników sprzyja uzyskaniu większej rentowności apteki, a co za tym idzie, uzyskaniu stabilności zatrudnienia pracowników.

Motywacja

Stanowisko kierownika apteki jest bardzo nobilitujące i wiąże się zazwyczaj ze znacznym wzrostem wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że nie należy ono do najłatwiejszych i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego motywacja finansowa zdecydowanie nie powinna być jedynym czynnikiem popychającym kandydata do aplikowania na to stanowisko. Jeśli natomiast kandydat wykazuje wyraźną chęć rozwoju, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania kompetencji, jest ambitny, gotowy na zmianę i dobrze odnajduje się wśród ludzi, to jest to już dobry punkt zaczepienia.

Autor: Anna Dziewicka, konsultant ds. rekrutacji