W przypadku rekrutacji do apteki w Irlandii, kluczowym wymogiem stawianym kandydatom, tuż obok posiadanego wykształcenia farmaceutycznego, jest znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Wymagania odnośnie kompetencji językowych dotyczą wszystkich wykwalifikowanych farmaceutów, którzy ukończyli studia poza Irlandią i ubiegają się o rejestrację w PSI (Pharmaceutical Society of Ireland).

Podstawa prawna dla tych standardów kompetencji językowych pochodzi z Dyrektywy o Kwalifikacjach Zawodowych wdrożonej przez Unię Europejską (uznawanie Kwalifikacji Zawodowych) w 2017 r., Ustawy Farmaceutycznej z 2007 r. (z późniejszymi zmianami) i Przepisów Pharmaceutical Society of Ireland z 2008 r. do 2017. Zgodnie z wytycznymi, farmaceuta musi więc poświadczyć, że jego znajomość języka angielskiego umożliwia mu sprawną komunikację, rozumienie i możliwość prowadzenia farmakoterapii a także wypełnianie innych obowiązków zawodowych na terenie Zielonej Wyspy.

Kryteria

Rada PSI (Pharmaceutical Society of Ireland) przyjmuje następujące kryteria jako wystarczające do zapewnienia kompetencji językowych:

1) Wnioskodawca ukończył studia i uzyskał tytuł magistra farmacji w kraju, w którym język angielski lub irlandzki jest uznany za język urzędowy tego kraju.

lub

2) Wnioskodawca mieszkał i pracował w pełnym wymiarze czasu pracy jako zarejestrowany farmaceuta przez trzy z ostatnich pięciu lat w kraju, w którym język angielski lub irlandzki jest uznany za język urzędowy.

lub

3) Wnioskodawca posiada certyfikat wydany przez uznaną na arenie międzynarodowej jednostkę lub organ, uznawany przez Radę PSI, poświadczający, że posiadacz osiągnął standard kompetencji w języku angielskim. Rada PSI zatwierdziła standardy językowe, które kandydat musi spełnić w przypadku każdego z uznanych międzynarodowych egzaminów językowych, przy czym kandydat może wybrać, do którego z tych egzaminów chce przystąpić.

Rada dokonała przeglądu swoich obecnych egzaminów i wyników na posiedzeniu 20 września 2019 r. i przyjęła poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jako minimalny wymagany standard biegłości językowej.

Egzamin z języka angielskiego/ Certyfikat Szczegóły   Minimalny wynik Wynik podstawowy wymagany w przypadku superscore
International English Language Testing System (IELTS) Format akademicki Mówienie 7 6.5
Pisanie 7 6.5 
Czytanie 7 6.5 
Słuchanie 7 6.5
Ocena łączna 7 7
         
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test internetowy (iBT) Mówienie 25 21
Pisanie 24 20
Czytanie 24 20
Słuchanie 22 18
Ocena łączna 95 95
   
Cambridge Assessment of English (CAE) Egzamin C1 Słuchanie 180 176
Czytanie 180 172
Pisanie 180 176 
Mówienie  180 172
Użycie angielskiego 180 172 
Ocena łączna C1 (180) C1 (180)
   
OET Farmacja Słuchanie 350 300 
Czytanie 350  300
Pisanie 350  300 
Mówienie 350  300 
Ocena łączna B (350)  B (350) 

Wnioskodawcy muszą osiągnąć lub przekroczyć minimalny wynik w każdej części składowej, oprócz osiągnięcia minimalnego wyniku całkowitego. Wszystkie części egzaminów IELTS, TOEFL, CAE i OET muszą być zdawane w tym samym podejściu.

Istnieje możliwość uznania kwalifikacji językowych poprzez superscore, jednak w tym przypadku brane są pod uwagę wyniki jedynie z dwóch egzaminów (z tej samej części) uzyskane w ciągu sześciu miesięcy. Aby skorzystać z superscore, kandydaci muszą osiągnąć lub przekroczyć wynik podstawowy (patrz tabela) dla każdej części i całości, aby egzamin został uznany za ważny. Kandydaci muszą zatem osiągnąć lub przekroczyć wymagany minimalny wynik określony w tabeli w dwóch podejściach do egzaminu.

Ostatnim, ale równie istotnym wymogiem do spełnienia w kwestiach językowych jest to, aby egzamin został przeprowadzony nie wcześniej niż dwa lata przed datą złożenia wniosku. Jeśli certyfikat uzyskany został wcześniej, cały proces uznania kwalifikacji językowych będzie wymagał powtórzenia.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.thepsi.ie/gns/Registration/Pharmacists/First_Time_Registration_/Language_Requirements_.aspx